חוות דעת - פרופ' יואב דותן - תקציר מנהלים

2.27.24
הורד PDF
Read the full article

קיים קשר ענייני ומשפטי בל יינתק בין חוק פינוי בינוי והתיקון לחוק מ-  2021 לבין ההסדרים המינהליים השונים והצעדים האדמיניסטרטיביים שננקטו על ידי רשויות התכנון ברמהה ממשלתית והמקומית, לאור ההשפעה העצומה והמצטברת שיש לכלל מערך הצעדים שנקטה המדינה על הזכויות הקנייניות של בעלי דירות בפרויקטים של פינוי בינוי. לפיכך, צריך לדון בחוקתיות התיקון לחוק על רקע התשתית הנורמטיבית והעובדתית הקיימת בתחום זה, כשםשצריך לדון בחוקיות של ההסדרים המינהליים הללו, ובראשם תקן  – 21.1על רקע התשתית הנורמטיבית שיוצר החוק והתיקון לחוק. .2 סמכותה של הכנסת להכניס שינויים בחקיקה באמצעות חוק ההסדרים איננה בלתי מוגבלת. עד היום בית המשפט הכיר בסמכות של הכנסת לעשות שימוש במנגנון החקיקתי של חוקה הסדרים אך ורק לצורך הכנסת שינויים בתחום המשפט הציבורי, כגון במבנה רשויות המינהל,בדיני המיסוי או בתחום השירותים או ההטבות שרשויות המנהל מעניקות לאזרח