תגובת המדינה לעתירה

2.28.24
הורד PDF
Read the full article

ראשית, דין העתירה להידחות על הסף בשל כריכת עניינים שונים בעתירה אחת. עיון בעתירה

מעלה כי זו כורכת עניינים שונים, כאשר הרקע העובדתי הנדרש ביחס לכל אחד מן העניינים הוא

שונה, הסעדים המבוקשים בה נוגעים לעניינים שונים ונפרדים, ואף הקשר בין הנושאים הוא עקיף

בלבד.כך, העתירה מבקשת לבטל את החלטת הכנסת לתקן את סעיף  1לחוק פינוי ובינוי (עידוד מיזמי

פינוי ובינוי,) התשס"ו-( 2006 להלן: חוק פינוי בינוי). בנוסף, מבקשת העתירה לבטל את הכוונה

לעדכן את התקן של הוועדה לתקינה שמאית, אשר כיום נוסחו טרם נקבע באופן סופי, והוא עתיד

לבוא לאישור בפני מועצת שמאי המקרקעין