Urban Renewal & Resident Rights

בינואר 2008 שר השיכון והבינוי דאז, זאב בוים, מינה את עו"ד שרגא בירן לחבר בצוות "כוח המשימה להתחדשות עירונית" בהשתתפותם של נציגי ממשלה ממשרד השיכון ומשרד האוצר. בתום פעילותו, הציג הצוות את מסקנותיו וגיבש את הצעת החוק להקמת הרשות הלאומית להתחדשות עירונית ודיור בהישג יד. מאז, המכון לרפורמות מבניות עוסק בנושא של התחדשות עירונית ושיקום שכונות. מהלך זה יקדם את אוכלוסיית המצוקה, דרך צבירת הקניין בדירת המגורים. מהלך זה יתרום למוביליות כלכלית-חברתית של הדרים בשכונות, יצמצם פערי אי שוויון בחברה הישראלית, ואי שוויון בין-דורי. המכון לרפורמות מבניות עתר לבג"ץ בבקשה לבטל את יישום החלטות שהתקבלו במסגרת חוק ההסדרים שעבר בכנסת בחודש נובמבר 2021, במסגרתן הופחת הרוב הדרוש מקרב בעלי דירות בפרויקטים המיועדים להתחדשות עירונית מ-80% ל- 66%. ההחלטה להוריד את הרוב התקבלה במחטף, ללא דיון בכנסת, ובניגוד לעמדתם של היועצת המשפטית של הכנסת, היועץ המשפטי של ועדת הפנים ומרכז המחקר של הכנסת. עוד מבקש המכון את ביטולו של תקן 21.1 של הוועדה לתקינה שמאית שבמשרד המשפטים. התיקון לתקן 21 קובע "מחירון אחיד" לכולם, לפיו בעל נכס בפרויקט התחדשות עירונית יקבל לכל היותר תוספת של כ- 12 מ"ר ברוטו לדירתו במסגרת הבניין החדש שייבנה.

Introduce me to:
  |  
Housing and Urban Renewal
  |  
28.2.2024
Read the full article >
  |  
Housing and Urban Renewal
  |  
24.2.2024
Read the full article >
  |  
Housing and Urban Renewal
  |  
24.2.2024
Read the full article >
Policy Papers
  |  
Housing and Urban Renewal
  |  
25.10.2023
No results found Please search again
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.