מדיניות פרטיות

המכון לרפורמות מבניות בע"מ (חל"צ) 514493915 ("החברה") מכבד את פרטיות ואת זכויותיך בקשר למידע האישי שלך ומפרט בזאת את מדיניות הפרטיות של החברה בקשר למידע האישי שנאסף במהלך גלישתך באמצעות אתר האינטרנט המופעל על ידה בכתובות: https://www.ref-inst.org (״האתר״). 

במידה ואינך מסכים לתנאי מדיניות פרטיות זו, אנחנו מבקשים ממך לא למסור מידע אישי או להפסיק את השימוש באתר, אולם במקרה זה ייתכן ולא תוכל להנות מכלל השימושים המוצעים באתר.  

האמור במדיניות פרטיות זו מתייחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

למעט אם הוגדר אחרת, למונחים במדיניות פרטיות זו תהיה משמעות זהה לזו שהוגדרה להם בתנאי השימוש באתר. אין באמור במדיניות זו לגרוע מהוראות תנאי השימוש או מכל מסמך אחר בתוקף בין החברה לבינך. 

ככל שהנך מוסר מידע אישי עבור צד שלישי אתה מתחייב בזאת כי הנך מוסמך ובעל הרשאה כדין למסור את המידע אישי אודות אחר וכי מסירת המידע נעשתה לאחר קבלת הסכמתו למסירת המידע לחברה בהתאם למדיניות פרטיות זו, והדבר אינו פוגע בזכויות של צד שלישי ו/או בפרטיותו. 

החברה תשתמש במידע שמסרת או במידע שנאסף אצלה על ידה ו/או על ידי צדדים שלישיים, בהתאם למטרות להלן או לכל מטרה אחרת המפורטת בתנאי השימוש ו/או באתר עצמו: 

  1. על מנת להשיב לפניותייך 
  2. לספק לך את פרסומים המוצעים באתר; 
  3. לצורך שינוי ושיפור הפרסומים באתר והתאמתם להעדפות המשתמשים באתר;
  4. כדי לתמוך בפעילות השוטפת של החברה;
  5. ככל שנדרש על פי דין או בהתאם לצו שיפוטי; ו-
  6. לצורך יישוב סכסוכים, היערכות והגנה מפני תביעות משפטיות ולצרכים משפטיים אחרים.

1. מטרות איסוף ושימוש במידע 

החברה לא תעשה שימוש בפרטים שנמסרו אלא בהתאם למדיניות פרטיות זו ולמטרות בגינן נאסף המידע האישי, בין היתר:

  • כדי לאפשר לך להשתמש באתר, ובתכנים הכלולים בו; 
  • ליצירת קשר כאשר אנו סבורים שקיים צורך בכך או לקיום הוראה אחרת על פי דין;
  • לספק תמיכה ולטפל בבקשות או בתלונות;

2. מידע שנאסף באופן אוטומטי

האתר יכול להשתמש בכלים אוטומטיים לצורך אפיון השימוש באתר, שיפור חווית הגלישה ולצורכי אבטחת מידע ("עוגיות" (Cookies)). כלים אלה אוספים מידע אודותיך ואודות השימוש שלך באתר. מידע זה כולל, בין היתר, גם את פרטי ספק האינטרנט שלך, כתובת בפרוטוקול האינטרנט (כתובת IP), מיקום המכשיר בו נעשה שימוש בגישה לאתר, זמני ואופני השימוש באתר, סוג הדפדפן ופרטים נוספים המעידים על אופן השימוש באתר.

חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במכשיר הקצה המשמש אותך. העוגיות יכולות להכיל מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מידע שאתה מבקש לראות באתר ועוד.

דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש על מנת לבחון אפשרות להסיר את אופציית העוגיות.

3. העברת מידע לצדדים שלישיים

החברה לא תעביר ו/או תמכור כל מידע הנאסף באתר לכל צד שלישי כלשהו. על אף האמור לעיל, החברה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים להעביר מידע הנאסף באתר, לצדדים שלישיים בכל אחד מהמקרים הבאים:

   3.1. ניתנה לכך הסכמתך מראש ובכתב;

   3.2. לתאגידים הקשורים לחברה ובעלי השליטה בה, לרבות חברות אם, חברות בת וחברות שבשליטתן;

   3.3. אם החברה נדרשת על פי דין למסור את המידע ו/או על מנת למלא אחר כל דין, לרבות בתגובה להליך משפטי, צו גילוי או בקשה של בית משפט או כל ערכאה מוסמכת או רשות אחרת, המורה לחברה למסור את פרטיך או המידע האישי אודותיך לידי בית המשפט או הערכאה או רשות מוסמכת אחרת או לידי צד שלישי כלשהו;

   3.4. כדי לזהות, למנוע או לטפל בבעיות אבטחה או בעיות טכניות וכן במצבים שבהם נעשה שימוש באתר על ידי מי שנחזה כי אינו מורשה להשתמש בו;

   3.5. אם תפר את תנאי השימוש של האתר או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר כלשהו עם האתר, פעולות מנוגדות או הנחזות כמנוגדות לדין, או כל ניסיון לבצע פעולות כאלה;

   3.6. במקרה של מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים בינך לבין החברה ו/או מי מטעמה;

   3.7. בכל מקרה שהחברה תסבור, כי מסירת המידע הנאסף נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושו או לגופו של צד שלישי או שלך;

   3.8. אם החברה תמוזג לתוך פעילות גוף אחר או אם החברה תעבור לבעלות תאגיד אחר ניתן יהיה להעביר לתאגיד החדש את המידע, ובלבד שאותו התאגיד יקפיד על מדיניות פרטיות לא פחות מחמירה ממדיניות פרטיות זו.

בנוסף, החברה עשויה להעביר מידע סטטיסטי שאינו מזהה אותך אישית, בתמורה או שלא בתמורה, לצדדים שלישיים המצויים עמה בקשרים עסקיים או אחרים, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

4. אבטחת מידע

החברה עושה מאמצים כדי לאבטח את האתר והמידע האישי של המשתמשים. החברה מיישמת נהלים ומערכות מקובלים בענף לאבטחת המידע ולמניעת שימוש בלתי מורשה במידע. אלה אומנם מקטינים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למערכות המחשוב של החברה ולשרתיה, אולם החברה אינה יכולה להבטיח כי אלה יספקו הגנה מוחלטת מפני פריצה ו/או גישה לא מורשית כאמור.

5. זכות עיון במידע

בהתאם להוראות הדין, יש לך את הזכות לעיין במידע הנאסף אודותיך במסגרת השימוש באתר. כמו כן, יש לך הזכות לבקש מהחברה לתקן מידע שאינו נכון, שלם או מדויק או לבקש למחוק אותו, והכל בכפוף לחריגים שבדין. כדי לממש זכות זו אנא פנה אלינו בכתובת הדוא"ל שבסעיף "צור קשר" ואנחנו נפעל להשיב לך בתוך זמן סביר. 

6. שינויים במדיניות הפרטיות

החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות ללא מסירת הודעה מוקדמת או צורך בקבלת אישור. מדיניות הפרטיות החדשה תיכנס לתוקף מיד עם עדכונה באתר. על אף האמור, ככל שיבוצעו שינויים מהותיים תפורסם על-כך הודעה באתר. 

7. צרו קשר

לשאלות ביחס למידע האישי שלך או לגבי מדיניות הפרטיות תוכל לפנות אלינו באמצעים הבאים: 

כתובת: מגדל המוזיאון, ברקוביץ' 4, תל אביב-יפו

טלפון: 03-6658431

דוא"ל: office@ref-inst.org