תנאי שימוש

המכון לרפורמות מבניות בע"מ (חל"צ) 514493915 ("החברה") מברכת את בחירתכם לגלוש באתר האינטרנט המופעל על ידה בכתובת : https://www.ref-inst.org (״האתר״). 

האתר מספק מידע כללי אודות המכון ופעילויותיו, לרבות קידום רפורמות מבניות שמטרתן צמצום פערים כלכליים-חברתיים בישראל, פרסום מאמרי עמדה ומחקרים בתחום מדיניות כלכלית-חברתית, בתחום כלכלה מדינית וכלכלת מוסדות, וכן כל מידע אחר, כפי שיוצעו מעת לעת באתר ("הפרסומים"). 

1. כללי

   1.1. תנאי השימוש מסדירים את מערכת היחסים בין החברה לבינך ("משתמש") באתר. אנו מבקשים מכל משתמש/ת לקרוא את תנאי השימוש בקפידה, שכן שימוש באתר מעיד על הסכמתו של המשתמש לכל תנאי השימוש שלהלן, ללא כל הגבלה או הסתייגות. 

"משתמש" – כל אדם ו/או גורם אשר נכנס לאתר ו/או עושה שימוש באתר ו/או באיזו מהפרסומים המוצעים בו,  בין היותו גולש מזדמן או קבוע.  

   1.2. כל שימוש בתוכן האתר ו/או בפרסומים המוצעים בו, שלא בהתאם לתנאי השימוש, אסור בהחלט והחברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק או להשהות את שימושך באתר אם לא תעמוד באחד או יותר מהוראות תנאי השימוש. 

   1.3. האמור בתנאי השימוש מתייחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

   1.4. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש בכל עת שתמצא לנכון על פי שיקול דעתה הבלעדי, וללא צורך במסירת הודעה כלשהי. תוקפו של שינוי בתנאי השימוש יחל מרגע פרסומו באתר, על כן הנך מתבקש לעיין בנוסח תנאי השימוש מעת לעת על מנת להתעדכן בשינויים.

2. אופן השימוש באתר 

   2.1. החברה ממליצה לך לקרוא בעיון את המידע המוצג באתר ובכלל זה את תיאור הפרסומים על מנת לוודא שהם מתאימים לצרכיך. עם זאת תשומת ליבך כי תמונות המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות את החברה. 

    2.2. שימוש באתר וכן כל החלטה שתקבל ביחס לפרסומים ולתכנים שיתפרסמו באתר הם באחריותך המלאה. 

    2.3. הפרסומים המופיעים באתר נועדו לספק אינפורמציה בלבד אשר יש להתייחס אליהם בזהירות ובביקורתיות, ואינם בגדר חוות דעת מקצועית המותאמת לצרכיו האישיים של כול משתמש, ו/או אינם מהווים כתחליף להתייעצות עם מומחה ו/או בעל מקצוע.

   2.4. השימוש באתר מותר למטרות פרטיות ואישיות בלבד ואין לעשות בו שימוש למטרות מסחריות.  

   2.5. אתה מסכים שלא להשתמש באתר באופן שעלול לפגוע ו/או להזיק לאתר ו/או לחברה ו/או למשתמשים באתר, וכן שלא:

  1. למכור, להפיץ או לעשות כל שימוש כלכלי ו/או מסחרי במידע המוצג באתר ו/או בקשר לאתר; 
  2. לעשות כל פעולה שיש בה להונות ו/או להטעות, לרבות את החברה ו/או את משתמשי האתר;
  3. להתחזות (או לנסות להתחזות) לאדם אחר ו/או לתת הצהרה כוזבת ביחס לזהותך;
  4. לפגוע בתפקוד, בטיב ובאבטחת האתר ובפרסומים המוצעים בו, לרבות על ידי העלאת ו/או העברת וירוסים, סוסים טרויאניים או יישומים אחרים המעמיסים על האתר ו/או מגבילים ו/או מונעים את השימוש באתר או כל חלק ממנו; 
  5. לעשות שימוש באתר ביישומי מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots, Bots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה, שליחת הערות או הודעות, אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר, כריית וחילוץ נתונים. ובכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים ו/או מידע מהאתר;
  6. לפגוע בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת בקשר למוצרים ו/או לאתר, להרחבה בעניין זכויות קניין רוחני אנא ראה סעיף 5 להלן; 
  7. להציג את האתר או כל חלק ממנו באופן גלוי או נסתר ו/או קישור לאלמנטים באתר כגון מאמרים, תמונות, סרטונים ותוכן אחר, במנותק מדפי האתר בהם הופיעו במקור, לרבות הצבת האתר, או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת של אתר אחר (frame) או כחלק מאתר אחר (mirror);
  8. להשתמש באתר באופן שאינו עולה בקנה אחד עם הוראות הדין. 

   2.6. האתר בכללותו, לרבות כל המידע המופיע בו, מוצע לציבור כמות שהוא, ״AS IS״. החברה אינה מתחייבת כי מידע ו/או פרסומים שהיו קיימים במועד מסוים יוסיפו ויופיעו גם בעתיד והנך מוותר בזאת באופן בלתי חוזר על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לאמור. 

   2.7. החברה תעשה כמיטב יכולתה כדי להפעיל את האתר בצורה תקינה וללא תקלות או הפרעות. חרף זאת, זמינות ותפקוד האתר תלויים בגורמים שונים, כגון תוכנה, חומרה ורשתות תקשורת, אשר אינם חפים מתקלות. החברה אינה מתחייבת שהאתר יפעל כסדרו ויהיה זמין ונגיש בכל עת, ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה בלתי מורשית, שגיאות, נזקים, תקלות או כשלים אחרים.

3. שמירה על פרטיותך 

   3.1. החברה מכבדת את פרטיותך בעת השימוש באתר ולא תעשה שימוש בפרטים שתמסור, בקשר עם פנייתך או הרשמתך לרשימת הדיוור, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר. למעבר למדיניות הפרטיות, אנא לחץ כאן. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מדי פעם, מומלץ לעיין בה מעת לעת. 

4. קניין רוחני

   4.1. כל זכויות הקניין הרוחני באתר ו/או בתוכנו לרבות, זכויות בקשר לפרסומים, הנן רכושה של החברה ו/או צדדים שלישיים. זכויות אלו חלות בין היתר, על התכנים והנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תיאור ועיצוב המוצרים, כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, וכל פרט אחר הקשור להפעלתו של האתר לרבות עיצוב, גרפיקה, תמונות, שמע, וידאו, טקסט, תוכנות, קוד וכל מידע אחר וכן סימני לוגו, סימני מסחר, שם המתחם (domain name) וכיו״ב וכל מוניטין הקשור בהן ("זכויות הקניין הרוחני"). אין לראות במידע המוצג באתר כמקנה רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בזכויות הקניין הרוחני של החברה ו/או של צדדים שלישיים ואין לעשות בהם שימוש בלא הסכמה מראש ובכתב של החברה ו/או אותם צדדים שלישיים. 

   4.2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, לתרגם, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מהמידע ו/או התכנים הכלולים באתר, לרבות זכויות היוצרים, סימני המסחר (בין שנרשמו ובין אם לאו), תמונות וטקסטים, עיצוב האתר והמוצרים וכיו"ב, בין ישירות ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא אישורה של החברה בכתב ומראש (או לפי העניין של צדדים שלישיים) ובכפוף לתנאי ההסכמה.  

   4.3. אם וככל שניתנה הסכמה כאמור בסעיף 5.2 לעיל, אין להסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות הקניין הרוחני, לדוגמה: סימון זכויות היוצרים © או סימן מסחר ® הנלווים לתוכן או הסימנים שיעשה בהם שימוש. מובהר כי זיוף או מחיקת אזכור של פרטי מחבר, הודעות משפטיות או אחרות, או כל ציון בלעדיות או סימון המעיד על מקורם של תכנים ו/או כתבות ו/או תוכנות ו/או כל חומר אחר הכלול בקובץ ו/או טקסט ו/או תמונה שנטענו ו/או הועלו באופן אחר לאתר תהווה הפרה של תנאי שימוש אלה. החברה שומרת את זכותה לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותה על מנת למנוע או לרפא הפרה ו/או נזקים שיגרמו לה ו/או לצדדים שלישיים כתוצאה מהפרה כאמור.

   4.4. ככל שתשלח לחברה תגובות, המלצות, ביקורות או השגות (feedback), החברה תהיה רשאית לעשות בהן שימוש בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי מבלי שתהיה חייבת לשלם ו/או לפצות אותך בכל דרך שהיא בגין התגובה, ההמלצה, הביקורת או ההשגה כאמור, ולא תהיה לך כל טענה ו/או תביעה בקשר לאמור.

5. קישורים לאתרים של צדדים שלישיים

   5.1. ייתכן כי במסגרת השימוש באתר עשויה החברה לספק קישורים והפניות לאתרים ודפים שונים ברשת האינטרנט, המופעלים על-ידי צדדים שלישיים ("אתרי צד שלישי"). מובהר כי אין לחברה כל ידיעה, שליטה או אחריות לגבי הנעשה באתרי צד שלישי. מסירת פרטים והרשמה באתרי צד שלישי אינה כפופה למדיניות הפרטיות של החברה אלא למדיניות הפרטיות של אותם אתרי צד שלישי ולהוראות כל דין. 

   5.2. הגלישה לאתרי צד שלישי, כמו גם כל פעולה שתבצע בקשר אליהם, הינה באחריותך ובאחריות של בעלי אתרי צד שלישי בלבד, ולא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה בגין אבדן, הפסד או נזקים ישירים ו/או עקיפים כנגד החברה ו/או מי מטעמה הנובעים מהסתמכות ו/או שימוש ו/או במידע הניתן באתרי צד שלישי.

   5.3. החברה איננה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל.

6. הגבלת אחריות

   6.1. בכל מקרה, ובכפוף למגבלות האחריות החלות בדין החל, החברה לא תהיה אחראית לנזק תוצאתי או עקיף, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

   6.2. על המשתמש לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה, שותפיה העסקיים או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט ככל שיהיו, מחמת תביעה ו/או דרישה שתופנה כלפי החברה ו/או מי מטעמה כאמור על ידי צד שלישי ו/או עקב הפרה של הוראה מההוראות האמורות בתנאי שימוש אלה, ו/או של הפרה של כל זכות אחרת השייכת לצד שלישי כלשהו. אין בשיפוי הנ"ל בכדי לגרוע מכל סעד אחר שהחברה תהא זכאית לו על פי כל דין.

7. שונות

   7.1. אי מימוש או אכיפה של זכות או הוראה אחת ו/או יותר מתנאי השימוש, לא תחשב כוויתור מצד החברה על מימוש הזכות או אכיפת ההוראה. החברה רשאית להמחות לאחרים את כל או חלק מזכויותיה ו/או חובותיה בתנאי שימוש אלה.

   7.2. במקרה שייקבע כי הוראה מתנאי שימוש אלה אינה ניתנת לאכיפה או שהינה חסרת תוקף מטעם כלשהו, לא יהא בכך כדי להשפיע או לפגוע בחוקיותן, תקפותן ואכיפתן של שאר הוראות תנאי השימוש. 

   7.3. רישומיה הממוחשבים של החברה בקשר עם ביצוע פעולות על ידי המשתמשים באתר יהוו ראיה חלוטה לנכונות אותן הפעולות. 

   7.4. על תנאי שימוש אלה והשימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, ולבתי המשפט שבמחוז השיפוט של בית משפט המחוזי בתל אביב-יפו תהא סמכות שיפוט ייחודית בכל עניין הנובע ו/או הקשור לתנאי השימוש ו/או למחלוקות משפטיות שיתגלו בינך לבין החברה.

8. צרו קשר

בכל שאלה ו/או בקשה בקשר עם האתר ו/או לפרסומים המוצעים באתר, ניתן לפנות אלינו באמצעים הבאים: 

כתובת: מגדל המוזיאון, ברקוביץ' 4, תל אביב-יפו

טלפון: 03-6658431

דוא"ל: office@ref-inst.org