תגובה משלימה כפי שהוגש

28.2.24
הורד PDF
לקריאת המאמר המלא

במסגרת העתירה, נטען כי תקן  ,21 אשר היה במועד הגשת העתירה בשלבי עדכון, פוגע בבעלי הדירות, בין היתר, מאחר שהוא קובע כי לדירת התמורה שתינתן במסגרת פרויקט פינוי בינוי תתווסף תוספת שטח אחידה של  12מ"ר בלבד.

לטענת העותר, התקן מהווה הסדר כובל, הפוגע בזכות הקניין של בעלי הדירות ואף מנוגד להוראות תמ"א ( 35 עדכון מס' 4 ) לעניין צפיפות המגורים שנקבעה לערי ישראל ותוספת שטחי הבנייה הנגזרת מכך.

3. בתגובתה המקדמית של המדינה הובהר, כי לעמדת המדינה דין העתירה, על כלל ראשיה,להידחות. ביחס לתקן 21 טענה המדינה כי דין העתירה להידחות על הסף מאחר שמדובר בעתירה מוקדמת, אשר הוגשה ביחס לטיוטת תקן  ,21.1 בטרם נכנס התקן לתוקפו וכי באותו שלב טיוטת התקן פורסמה להערות הציבור, ולאחר שאלה התקבלו עבר הנוסח שינויים.

ביום  13.6.2022 פורסם נוסח מעודכן של תקן  – 21 תקן  ,21.1 כפי שאושר על ידי מועצת שמאי המקרקעין, ובהמשך לכך העותר הגיש תגובה משלימה בהתייחס לנוסחו העדכני של התקן, בה שב והעלה את טענותיו נגד התקן.

לאחר שהתקיים דיון בעתירה בפני בית המשפט הנכבד, ועל רקע החלטת בית המשפט על צירוף מרכז השלטון המקומי והתאחדות הקבלנים ובוני הארץ, לצורך קבלת התייחסותם לסוגיית התקן השמאי בלבד, תתמקד תגובה משלימה זו אף היא בסוגיית התקן ובטענות העותר ביחס אליו.